Y. Higa


Yuchoku Higa - The head of the Shorin Ryu Kyudokan Shinko Kai, Higa Sensei was a student of Jiro Shiroma who was a student of Higa's father. He also studied under Jinan Shinzato of Goju-ryu and Chosin Chibana.Back To Masters Photos Gallery Page